Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

lijn

Als uitvaartorganisatie Uitvaartzorg Waterhof Gemert BV hebben wij m.i.v. 25 mei 2018 meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Daarvan wensen wij u middels dit document op de hoogte te stellen en tevens toestemming voor het opnemen en verstrekken van gegevens (aan derden) te vragen.

Uitvaartzorg Waterhof Gemert BV is zèèr terughoudend met het verstrekken van uw gegevens naar derden. Enkel die instanties die bijdragen aan een goed verloop van de uitvaart van uw dierbare worden, in overleg èn met toestemming van u, van de hoogst noodzakelijke gegevens voorzien. Denk daarbij aan: gemeente, kerk, begraafplaats, crematorium, dag- en/of weekbladen/-couranten. Het is Uitvaartzorg Waterhof Gemert BV ook niet te doen om het verzamelen/bewaren/opslaan van gegevens. Het is Uitvaartzorg Waterhof Gemert enkel te doen om die gegevens aan instanties te verstrekken zodat een waardige uitvaart, naar wens van u, als opdrachtgever(s), verzorgd kan worden.

De AVG kent 6 wettelijke grondslagen. Op basis van 3 van deze grondslagen is Uitvaartzorg Waterhof Gemert BV gerechtigd persoonsgegevens te verzamelen/te verstrekken, te weten: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (de opdracht tot het regelen/verzorgen van de begrafenis/crematie), de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (verstrekken wettelijk registratienummer t.b.v. toestemming begrafenis/crematie), de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen (opdrachtgever draagt zorg voor de overledene).

Beveiliging
Waterhof neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of inzage door onbevoegden. Waterhof heeft derhalve een aantal maatregelen genomen ter bescherming/voorkomen van diefstal van gegevens. U kunt e.e.a. nalezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Waarom verwerkt Waterhof persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen: 
- het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
- het afhandelen van vragen en klachten;
- het aanmelden voor bijeenkomsten;
- voor eigen klantonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren;
- nabestaanden informeren over de uitvaart;
- de uitvaart vorm te geven;

Welke algemene informatie verzamelen wij t.b.v. het kunnen verzorgen van begrafenis/crematie?

• Middels het regelingsformulier t.b.v. Waterhof verzamelen wij de volgende gegevens: naam overledene, roepnaam overledene, voornamen overledene, leeftijd overledene, woonplaats overledene, postcode woonadres overledene, geboorteplaats overledene, geboortedatum overledene, overlijdensplaats overledene, tijdstip overlijden indien bekend, overlijdensdatum overledene, BSN-nummer overledene, emailadres contactpersoon, evt. polisnummers overledene, meisjesnaam partner/echtgeno(o)t(e), geboorteplaats partner/echtgenote, geboortedatum partner/echtgenote, voornamen partner/echtgenote, evt overlijdensplaats partner/echtgenote, evt. overlijdensdatum partner/echtgenote, aantal meerderjarige/minderjarige/overleden kinderen van de overledene, naam vader overledene, naam moeder overledene, evt woonplaats(en) vader/moeder overledene, naam huisarts overledene, naam schouwarts overledene, wel/geen pauselijke/Koninklijke onderscheiding ontvangen door overledene, wettelijk registratienummer overledene, avondwake; dag, tijdstip, welke locatie, welk adres, uitvaartdienst; dag, tijdstip, welke locatie, welk adres, graf; dag, tijdstip, welke locatie, welk adres, crematie; dag, tijdstip, welke locatie, welk adres, aantal benodigde rouwbrieven, model rouwbrief, aantal benodigde prentjes, model prentje, advertentie(s) in welke krant/dag-/weekbladen/couranten, data plaatsen advertentie(s), dankbetuiging in welke krant/dag-/weekbladen/couranten, data plaatsen advertentie(s), wel/geen bloemarrangement kist, kleur/soort bloemarrangement kist, kleding wel/niet meegenomen, model graf-/crematiekist, aantal uittreksels overlijden, koffietafel; dag, tijdstip, locatie, welk adres, telefoonnummer locatie koffietafel, alle verdere bijzonderheden/wensen die opdrachtgever(s) aan Waterhof heeft/hebben medegedeeld teneinde een kwalitatief goed verzorgde uitvaart te kunnen leveren.

Welke informatie stellen wij ter beschikking aan derden t.b.v een begrafenis/bijzetting:

Gemeente van overlijden: geslachtsnaam overledene, voornamen overledene, BSN-nummer overledene, plaats van geboorte overledene, dag van geboorte overledene, geslacht, laatst bekende woonadres, postcode laatst bekende woonadres, dag van overlijden, plaats van overlijden overledene, geslachtsnaam partner/echtgeno(o)t(e), voornamen partner/echtgeno(o)t(e), geslachtsnaam vader overledene, geslachtsnaam moeder overledene, voornamen vader overledene, voornamen moeder overledene, wel/niet gehuwd geweest met, aantal kinderen, evt aantal minderjarige kinderen, gemeente uitvaart,
naam begraafplaats, datum begrafenis, tijdstip begrafenis, naam erfgenaam/opdrachtgever, adres erfgenaam/opdrachtgever, postcode/woonplaats erfgenaam/opdrachtgever, naam huisarts, naam schouwarts, naam aangever overlijden, voornamen aangever overlijden, plaats van geboorte aangever overlijden, dag van geboorte aangever overlijden, aantal gewenste aktes overlijden, plaats/datum opmaak document aangifte overlijden.
Kerk/begraafplaats: geslachtsnaam overledene, voornamen overledene, leeftijd overledene, roepnaam overledene, laatst bekende woonadres overledene, geboortedatum overledene, geboorteplaats overledene, overlijdensdatum overledene, overlijdensplaats overledene, geslachtsnaam partner/echtgeno(o)t(e), voornamen partner/echtgeno(o)t(e), (na overlijden van een kind; de oudergegevens), datum/tijdstip avondwake, naam kerk, aanvangstijd (schriftelijke) condoleance, datum/tijdstip uitvaartdienst, naam kerk, naam begraafplaats, aanvangstijd (schriftelijke) condoleance, wel/geen crematie nadien, wettelijk registratienummer, (vastgelegd in separaat aangeleverd document, wel/geen milieuvriendelijke hoes in de kist aanwezig, wel/geen bijzetting en in welk graf/urnengraf/columbarium, naam opdrachtgever/correspondentie, correspondentieadres, postcode correspondentieadres, woonplaats, telefoonnumer(s), emailadres(sen), alle verdere bijzonderheden/wensen die opdrachtgever(s) aan Waterhof heeft/hebben medegedeeld teneinde een kwalitatief goed verzorgde uitvaart te kunnen leveren.
Leverancier grafmonument/urnplaat: indien opdrachtgever Waterhof mondeling en/of schriftelijk opdracht geeft tot het verwijderen van de grafsteen t.b.v. een bijzetting geeft Waterhof hooguit de volgende gegevens: evt. achternaam/namen, geboortenaam/namen, geboortedatum/data, overlijdensdatum/data van de reeds begraven overledene. Tenslotte geeft Waterhof enkel het (mobiele) telefoonnummer van opdrachtgever door aan leverancier grafmonument/urnplaat.
Gravendienst: Waterhof geeft aan gravendienst enkel de volgende informatie door: datum uitvaart, tijdstip uitvaart, parochie waar begrafenis/bijzetting plaatsvinden, naam desbetreffend kerkhof.

Welke informatie stellen wij ter beschikking aan derden t.b.v een crematie?

Gemeente van overlijden: geslachtsnaam overledene, voornamen overledene, BSN-nummer overledene, plaats van geboorte overledene, dag van geboorte overledene, geslacht, laatst bekende woonadres, postcode laatst bekende woonadres, dag van overlijden, plaats van overlijden overledene, geslachtsnaam partner/echtgeno(o)t(e), voornamen partner/echtgeno(o)t(e), geslachtsnaam vader overledene, geslachtsnaam moeder overledene, voornamen vader overledene, voornamen moeder overledene, wel/niet gehuwd geweest met, aantal kinderen, evt aantal minderjarige kinderen, gemeente crematie, naam crematorium, datum crematie, tijdstip crematie, naam erfgenaam/opdrachtgever, adres erfgenaam/opdrachtgever, postcode/woonplaats erfgenaam/opdrachtgever, naam huisarts, naam schouwarts, naam aangever overlijden, voornamen aangever overlijden, plaats van geboorte aangever overlijden, dag van geboorte aangever overlijden, aantal gewenste aktes overlijden, plaats/datum opmaak document aangifte overlijden.
Crematorium: datum plechtigheid of samenkomst, afgesproken tijdstip, keuze gezinskamer ja of nee,voorkeur aula groot of klein (indien aawezig), geslachtsnaam overledene, naam eventuele partner, doopnamen, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats, geslacht M/V, keuze wel/geen kruis aanwezig tijdens plechtigheid, naam ritueelbegeleider, vermoedelijke duur van de plechtigheid, muziekkeuze, wel/geen opname plechtigheid, wel/geen fotopresentatie, bijzonderheden, te weten: extra tijd, familie eerste/laatste aula verlaten, wel/geen gedenktegel, wel/geen asbestemming bij het crematorium, etc., wel/geen gebruik van de koffiekamer(s), aantal consumpties en keuze consumpties, aantal te verwachten personen, bestemming bloemen/kruisje na de plechtigheid, naam opdrachtgever, naam uitvaartondernemer, telefoonnummer uitvaartondernemer, handtekening opdrachtgever, de door opdrachtgever aangegeven asbestemming, plaats ondertekening document “Opdracht tot crematie” en datum ondertekening.
Crematorium: Verlof tot crematie, afgegeven door de ambtenaar van de gemeente overlijden, Wettelijk registratienummer, afgegeven door de uitvaartondernemer.


ALGEMEEN

Welke informatie stellen wij ter beschikking aan uitgevers van couranten en/of periodieken?
• Rouwcirculaires worden bij uitgevers van couranten en/of periodieken aangeleverd conform de door opdrachtgever opgegeven tekst(en).

Welke informatie stellen wij ter beschikking aan leverancier(s) bloem-/grafwerk?
• Aan leverancier(s) bloem-/grafwerk geven wij enkel de naam van de overledene, bv: Mevr. A. / Dhr. B., de dag van aanleveren bloem-/grafwerk, de tijd van aanleveren bloem-/grafwerk.

Welke informatie stellen wij ter beschikking aan leverancier(s) mal t.b.v. vingerafdruk/assierraden?
• Aan leverancier(s) mal t.b.v. vingerafdruk/assierraden geven wij enkel de naam van de overledene, bv: Mevr. A. / Dhr. B., evt/indien nodig/afgesproken met opdrachtgever de dag/tijd van aanleveren.

Welke informatie stellen wij ter beschikking aan leverancier(s) graf-/crematiekist?
• Aan leverancier(s) graf-/crematiekist geven wij enkel de naam van de overledene, bv: Mevr. A. / Dhr. B., evt/indien nodig/afgesproken met opdrachtgever de dag/tijd van aanleveren.

Recht van dataportiliteit:
• Door ondertekening van dit document verleend ondergetekende/ aanvrager/opdrachtgever/rechthebbende (volgens Art. 20 AVG) toestemming aan Uitvaartzorg Waterhof Gemert om die gegevens over te dragen aan derden, mits deze voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden.

Bewaartermijn gegevens:
• Hoe lang bewaart Waterhof uw gegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. We gebruiken hiervoor minimaal de wettelijke bewaartermijn.

Wie heeft bij Waterhof inzage in uw gegevens?
• Naast de uitvaartverzorger die bij al uw wensen tijdens het regelingsgesprek bij u thuis heeft opgenomen, heeft tevens alle personeel van FadiWa BV en Uitvaartzorg Waterhof Gemert BV inzage in deze gegevens. Het doel is enkel het verzorgen van een waardige uitvaart volgens de wensen van opdrachtgever/nabestaanden. E.e.a. strikt volgens de hierboven weergegeven informatie.

Inzagerecht:
Het inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever heeft recht van inzage, correctie en verwijdering in de door hem/haar aangeleverde (persoons)gegevens. Dat houdt in dat u Waterhof mag vragen of deze persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen (aangeleverde) gegevens. U heeft dus geen recht op informatie over anderen. Tenzij iemand u daar bijvoorbeeld een volmacht voor heeft gegeven.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens:
Bent u van mening dat uw rechten rondom uw privacy door ons zijn geschonden? Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG.

Het doen van een verzoek:
Uw eventuele verzoek kunt u schriftelijk kenbaar maken bij:
Uitvaartzorg Waterhof Gemert BV
T.a.v. Directie
’t Hoogh Huys 3
5421 LL GEMERT
U ontvangt binnen 30 dagen bericht.

Wijzigingen
Waterhof houd het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of we wijzigingen hebben aangebracht. Als Waterhof een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Waterhof uw persoonsgegevens verwerkt, dan laten wij u dit weten met een bericht op onze website. 

OVERIG:
• Waterhof is volgens Autoriteit persoonsgegevens (Art. 37 van de AVG) niet gehouden aan het aanstellen van een FG = Functionaris Gegegevensverwerking.
• Bewaartermijn: Waterhof zal al uw gegevens bewaren zolang René van Hoof werkzaam is in de uitvaartzorg. Nadien kunnen/zullen gegevens/feiten in geanonimiseerde versie dienen voor de basis/grondslag voor een boek. Het is aan René van Hoof het moment van vernietiging van gegevens te bepalen. U wordt niet op de hoogte gebracht als vernietiging van gegevens heeft plaats gevonden.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de  browser verwijderen.
 
Google Analytics:
Om bijvoorbeeld te zien hoeveel bezoekers wij elke dag op de website ontvangen maken worden er cookies geplaatst van Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De ip-adressen zijn geanonimiseerd door het laatste deel (octet) van het IP-adres te maskeren. 'Gegevens delen' is uitgezet. Tot slot worden de Google Analytics-cookies niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

 
Copyright © 2020 Waterhof Uitvaartzorg - Privacybeleid